Welke documenten moeten worden overgelegd om de Franse nationaliteit door huwelijk te verkrijgen?

Gepubliceerd op 13 november 2023 – Directoraat Juridische en Administratieve Informatie (premier)

Welk formulier moet worden ingevuld? 

U moet het Cerfa-formulier nr. 15277 in 2 exemplaren invullen. Vergeet geen enkel onderdeel van het formulier. Het moet volledig worden ingevuld. Vergeet niet om het te dateren en te ondertekenen voor u en uw partner. Het formulier is beschikbaar op Service-Public.fr.

Welke documenten moeten worden aangeleverd, ongeacht mijn situatie? 

Je moet het volgende voorbereiden:

 • 2 recente identiteitsfoto’s. Vermeld op de achterkant uw achternaam, voornaam en geboortedatum.
 • 1 kopie van een recent adresbewijs. Bijvoorbeeld een recente elektriciteits-, water- of vaste telefoonrekening
 • 1 elektronische belastingzegel van € 55
 • 1 kopie van beide zijden van uw geldige verblijfsvergunning, of, als u Europeaan bent en niet onder de verblijfsvergunningplicht valt, van uw geldig paspoort

Wat zijn de bewijsstukken voor mijn burgerlijke staat en mijn huwelijk? 

U moet het volgende verstrekken:

 • Uw originele geboorteakte
 • Uw originele huwelijksakte minder dan 3 maanden oud
 • Als uw huwelijk in het buitenland is voltrokken, 1 kopie van de transcriptie in de Franse consulaire registers, minder dan 3 maanden geleden afgegeven en waaruit blijkt dat het huwelijk 4 jaar of langer geleden is gesloten
 • In het geval van eerdere huwelijken: huwelijksakten en alle documenten die de ontbinding ervan rechtvaardigen, bijvoorbeeld 1 kopie van het echtscheidingsvonnis of 1 overlijdensakte van de vorige echtgenoot.

Wat als ik kinderen heb?

U moet de geboorteakten overleggen van uw kinderen, volwassenen of minderjarigen, geboren vóór of na uw huwelijk.

Wat zijn de bewijsstukken die de Franse nationaliteit van mijn man bewijzen?

U moet een van de volgende documenten overleggen:

 • De originele geboorteakte van uw echtgenoot of echtgenote, als hij of zij in Frankrijk geboren is uit 2 in Frankrijk geboren ouders,
 • of 1 kopie van zijn of haar geboorteakte waaruit blijkt dat hij of zij de Franse nationaliteit heeft,
 • of 1 rechterlijke beslissing waaruit blijkt dat hij of zij de Franse nationaliteit heeft,
 • of enig document afgegeven door de Franse autoriteiten waaruit blijkt dat hij of zij de Franse nationaliteit heeft verworven,
 • of 1 certificaat van Franse nationaliteit.

Hoe kunnen we bewijzen dat we sinds ons huwelijk samenwonen?

U moet het volgende verstrekken:

 • Eventuele documenten waaruit blijkt dat u samenwoont. Bijvoorbeeld de aanslag uit het kinderbijslagfonds, 1 gezamenlijke belastingaangifte of de geboorteakten van uw gemeenschappelijke kinderen.
 • En alle recente documenten op uw beide namen met vermelding van uw huidige adres. Bijvoorbeeld 1 recente elektriciteits-, water- of vaste telefoonrekening, 1 recent bankcertificaat voor een gezamenlijke rekening.

Let op: als u minder dan 5 jaar getrouwd bent, moet u ook het volgende overleggen:

 • 1 bewijs van regelmatig en ononderbroken verblijf in Frankrijk gedurende minstens 3 jaar sinds het huwelijk. Bijvoorbeeld uw verblijfsvergunning, de betalingsbewijzen van uw verblijfsvergunningaanvraag of asielaanvraag, uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
 • Als u in het buitenland heeft gewoond, 1 bewijs van inschrijving van uw Franse echtgenoot of echtgenote in het register van Fransen gevestigd buiten Frankrijk.

Wat zijn de ondersteunende documenten voor mijn niveau in het Frans?

U dient een diploma of certificaat voor te leggen waaruit blijkt dat u mondeling en schriftelijk niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CERL) bezit.

Zijn er bijzondere situaties?

Ja. Als u bijvoorbeeld minder dan 10 jaar in Frankrijk heeft gewoond, moet u ook een origineel uittreksel uit uw buitenlandse strafregister of een gelijkwaardig document overleggen uit het land/de landen waar u heeft gewoond, tenzij u vluchteling bent.

Moet ik originelen of kopieën van de gevraagde documenten overleggen?

Een certificaat van de burgerlijke stand moet in volledige kopie en in origineel in de taal van het land van herkomst worden verstrekt. Een Frans certificaat van de burgerlijke stand moet minder dan 3 maanden geleden zijn afgegeven. U kunt kopieën van de gevraagde documenten overleggen, met uitzondering van documenten van de burgerlijke stand. Wel moet u indien nodig de originele documenten kunnen voorleggen.

Moet ik de documenten vertalen?

Ja. Van elk document dat in een andere taal is geschreven, moet u een Franse vertaling bijvoegen. De vertaling moet worden gedaan door een erkende vertaler. Het is de vertaler die u zijn deadlines en prijzen vertelt. De lijst van erkende vertalers kunt u raadplegen op de website van het Hof van Cassatie.

Daarnaast moeten bepaalde buitenlandse documenten soms gelegaliseerd of van een apostille voorzien worden. Deze formaliteit dient ter authenticatie van het document. Vraag ernaar bij de ambassade of het consulaat van uw land van herkomst.

Waar kan ik een overzicht vinden van de aan te leveren documenten?

Met een simulator kunt u een gepersonaliseerde lijst met documenten aanleveren. De simulator is beschikbaar op Service-Public.fr.

Hoe en naar wie moet ik mijn bestand sturen?

U moet contact opnemen met het platform voor toegang tot de Franse nationaliteit, afhankelijk van waar u woont.

Afhankelijk van de platformen moet het bestand aangetekend of met ontvangstbevestiging worden verzonden. Als uw verzoek per post moet worden verzonden, voeg dan aan uw dossier een gefrankeerde envelop toe met uw adres en een blanco ‘tracked’ brief van 500 gram.

Op Service-Public.fr is een interactieve kaart beschikbaar met contactgegevens voor uw platform. Indien u informatie nodig heeft voor het samenstellen van uw dossier kunt u bij haar terecht.

Kan ik na verzending van mijn dossier om andere documenten worden gevraagd?

Ja, afhankelijk van uw situatie kan de opdrachtgevende dienst u om andere documenten vragen en een termijn stellen voor het verstrekken ervan. Indien u de gevraagde documenten niet binnen de gestelde termijn aanlevert, kan uw dossier zonder verdere actie worden gesloten. Dit betekent dat er geen onderzoek naar is gedaan.

Verwante berichten