Verdrags-gerechtigden niet verzekerd buiten Europa

Bron: fanf.fr

Nederlanders met pensioen of een uitkering die in Europa wonen buiten Nederland, zijn zgn “verdragsgerechtigd”. Dat wil zeggen dat zij zorgkosten-premies af dragen in Nederland aan het CAK, in ruil waarvoor men toegang krijgt tot de basis ziekteverzekering van het woonland, de mogelijkheid van zorg naar keuze in Nederland, en acute zorg in de andere verdragslanden (met de European Health Insurance Kaart, ).

Maar anders dan Nederlanders die in Nederland wonen zijn verdragsgerechtigden niet verzekerd tijdens reizen buiten Europa. Dat betekent dat voor die periodes een speciale verzekering moet worden afgesloten; in de praktijk is dit moeilijk omdat bijna alle reisverzekeringen met medische component, op zichzelf staand of in relatie tot creditcards etc, zijn gebaseerd op een onderliggende basiszorgverzekering die zich uitstrekt tot buiten Europa. Behalve moeilijk te vinden, is een verzekering die niet uitgaat van een aanwezige basisverzekering duur en veelal wordt een leeftijdsgrens gehanteerd van 75. De uitsluiting buiten-Europa is zo ongewoon, dat men dit bij afsluiting van een reisverzekering vaak over het hoofd ziet, waardoor men ten onrechte denkt verzekerd te zijn.
Voor velen is dit een heikel punt. Hierdoor worden ook reizen bedoeld om kinderen die buiten Europa wonen te bezoeken bemoeilijkt.
Wij pleiten ervoor deze “discriminatie” te doen beëindigen. Ook de VBNGB ( Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) is actief bezig via processen de link naar een onderliggende basisverzekering in Nederland of woonland te legaliseren.

FANF, Federation des Associations Néerlandaises en France
Arjen van Geuns
Voorzitter

( Toelichting: het onderscheid tussen nederlanders die in Nederland wonen en erbuiten is in het verleden aangevochten als discriminatie maar minister Schippers heeft dit naast zich neergelegd op grond van haar voornemen de dekking buiten Europa ook voor nederlanders woonachtig in Nederland te laten vervallen. Dit is destijds echter niet doorgegaan op grond van voorspraak van de verzekeraars.
De VBNGB voert processen in Nederland en elders om hetzij voorliggende “buiten Europese dekking te verkrijgen naar de ZVW, hetzij op basis van de wettelijke woonlandverzekering voorzover die een dergelijke dekking biedt. Dit laatste is in Zwitserland gelukt.


Reisverzekering buiten Europa met medische component

voor verdragsgerechtigden

De door het CAK aan verdragsgerechtigden verstrekte EHIC (European Health Insurance Card) biedt geen dekking buiten Europa. Het vinden van een adequate aanvullende verzekering met een medische component blijkt in de praktijk vaak niet mee te vallen. Reisverzekeringen worden aangeboden als reisverzekeringtoegift op credit cards en schadeverzekeringen (bijvoorbeeld een opstalverzekering). Problemen die zich hierbij voordeden deden mij besluiten een speciale verzekering te regelen, zie de website: www.secara.fr, onderaan deze website onder het hoofd “Aanbiedingen gereserveerd voor Nederlandse Expats”, Doorlopende Reisverzekering.

De volgende zaken zijn mogelijk van belang voor wie zoekt naar een aanvullende verzekeringen via credit card of anders:

  1. De voorwaarden kunnen per verzekering aanmerkelijk verschillen. Men moet niet op andermans polis afgaan maar zorgvuldig de voorwaarden van het eigen aanbod evalueren. Natuurlijk zal de dekking afhangen van het niveau van de credit card (van brons tot platina plus). Aanzienlijke verschillen ontstaan echter ook omdat meestal de bank de eigenlijke verzekeraar is en niet de creditcard maatschappij. De bank (of onderneming) die de kaart aanbiedt doet dat onder de parasol van de credit card maatschappij (als bonus omdat men een dure credit card neemt) maar de voorwaarden van de verzekering worden bepaald door de bank.
  2. Een goede persoonlijke relatie met de aanbiedende bank/onderneming is van betekenis bij het oplossen van conflicten. (Voor een goede klant doen we wel wat. Een credit card via een prijsvechtende internetbank ….)
  3. Men eist dat men woonachtig is in Frankrijk maar meestal ook dat men onder het Franse sociale zorgstelsel valt, de Secu. Verdragsgerechtigden vallen er niet onder. (Deze eis heeft te maken met het verhaal dat men vanuit de aanvullende verzekering denkt te kunnen halen op de primaire verzekering.)
  4. Er is meestal een leeftijdsgrens (bijv. 75 jaar). Men heeft vaak niet in de gaten dat die grens is overschreden. Er wordt niet gewaarschuwd. Men ziet ook niet aan verminderde kosten van de credit card dat er een dekking is weggevallen, de kosten blijven gelijk. (Echt een lelijke valkuil)
  5. Bij ziekenhuisopname wordt melding vooraf geëist en goedkeuring door de verzekeraar. Bij spoedopname is dit vaak niet mogelijk (ongeval of cardio-vasculair incident). In de praktijk is de timing vaak oorzaak van conflict.
  6. Er is geen dekking voor opname in een revalidatie-eenheid na ziekenhuis, zelfs niet als de revalidatie-eenheid onderdeel uitmaakt van het ziekenhuiscomplex en/of als de revalidatie noodzakelijk is voor terugkeer naar woonland. (Verzekering dekt ziekenhuis, punt uit)
  7. Repatriëring is meestal inbegrepen maar er moet wel op worden gecontroleerd. Te vaak wordt het als vanzelfsprekend aangenomen.
  8. Soortgelijke verzekeringen worden ook aangeboden als aanvulling op bijvoorbeeld een opstalverzekering. Ze worden als een cadeautje gepresenteerd waardoor de klant niet geneigd is de voorwaarden nog eens goed na te gaan.

Guido Smoorenburg

Verwante berichten