Onderzoek toegevoegd aan Diagnostic Technique bij verkoop

Bron: Virginia Pompoen, Advocaat bij het Nationaal Consumenten Instituut

Vanaf september wordt bij de verkoop van een woning weer een onderzoek toegevoegd aan het Dossier Diagnostic technique.

Vanaf 1 september 2022 moet bij de verkoop van bepaalde gebouwen een energieaudit worden toegevoegd aan het technisch diagnosedossier. Deze verplichting vloeit voort uit de wet van 22 augustus 2021 betreffende de strijd tegen de verstoring en de versterking van de weerbaarheid tegen de gevolgen ervan.

Veelomvattender dan de Energie Prestatie Diagnose (DPE), biedt het met name een werktraject dat wordt bepaald op basis van de staat van het gebouw.

Het Nationaal Consumenten Instituut geeft u de hoofdlijnen van deze maatregel.

1 – De methoden voor het uitvoeren van de energie-audit

2 – Invoeging in het technisch diagnosebestand

3 – Oplevering van de energie-audit

4 – De te volgen procedure in mede-eigendom

5 – De data van inwerkingtreding van deze maatregel

1METHODEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE ENERGIE-AUDIT

De energie-audit zal uitgevoerd moeten worden bij de verkoop van bepaalde gebouwen.

Voor welke gebouwen?

Wanneer te koop aangeboden:

 • gebouwen of delen van gebouwen voor bewoning,
 • die een enkele woning omvatten of meerdere woningen omvatten die niet vallen onder de wet van 1965 betreffende de mede-eigendommen,
 • en die behoren tot de klassen D, E, F of G bepaald door het APB.

Wie voert de controle uit?

Een energie-audit wordt uitgevoerd door een vakman die voldoet aan de decretale kwalificatievoorwaarden en wordt meegedeeld in het technisch diagnosedossier.
Bovendien mag de professional die verantwoordelijk is voor het opzetten van de energieaudit geen enkel verband hebben dat zijn onpartijdigheid en zijn onafhankelijkheid kan aantasten jegens de eigenaar of de agent die een beroep op hem doet.
Wat is de inhoud van de audit?

De energieaudit formuleert met name werkvoorstellen.
Deze voorstellen moeten compatibel zijn:

 • met de erfdienstbaarheden voorzien door de erfgoedcode,
 • en kosten die niet onevenredig zijn aan de waarde van het onroerend goed.

Waaruit bestaat de leergang?

Deze voorstellen bieden een samenhangend werkpad in fasen om tot een efficiënte energierenovatie te komen.

De eerste fase van deze cursus maakt het mogelijk om in ieder geval klasse E te bereiken.

Deze werkgang voorziet ook in het werk dat nodig is om klasse B te bereiken, wanneer de technische, architecturale of erfgoedbeperkingen of de kosten van het werk het bereiken van dit prestatieniveau niet belemmeren.

Wordt de theoretische impact van de werkzaamheden op de energierekening genoemd?

De audit vermeldt immers ter indicatie de theoretische impact van de voorgestelde werkzaamheden op de energierekening. Het geeft ordes van grootte van de kosten die met deze werkzaamheden gepaard gaan en geeft de bestaande overheidssteun aan die bedoeld is voor werkzaamheden ter verbetering van de energieprestaties.

Er moet een besluit met betrekking tot de energieaudit worden gepubliceerd.

2 – INVOER IN HET TECHNISCHE DIAGNOSTISCHE BESTAND

Het principe: in geval van verkoop van het geheel of een deel van een gebouwd gebouw wordt een technisch diagnostisch dossier, bezorgd door de verkoper, toegevoegd aan de verkoopbelofte of, bij gebreke van een belofte, aan de authentieke koopakte .

De bijdrage van de wet: een Energie Prestatie Diagnose (DPE) en een energie-audit, naargelang het geval, moeten in het dossier aanwezig zijn.

3 – INDIENING VAN DE ENERGIE-AUDIT

De energieaudit wordt door de verkoper of zijn vertegenwoordiger aan de potentiële koper gegeven tijdens het eerste bezoek aan het gebouw of een deel van het gebouw dat onderworpen is aan een dergelijke audit.

Levering kan op alle mogelijke manieren plaatsvinden, ook elektronisch.

4 – DE TE VOLGEN PROCEDURE IN MEDE-EIGENAARSCHAP

Het principe: Voor elk gebouw uitgerust met een collectieve verwarmings- of koelinstallatie, registreert de syndicus op de agenda van de algemene vergadering van mede-eigenaars na de oprichting van een DPE of een energieaudit de afgifte van een energiebesparend werkplan of een energie- prestatiecontract.

De wijziging  : de wet schrapt de voorwaarde verbonden aan de collectieve verwarmings- of koelinstallatie. Deze bepaling is nu van toepassing op alle flatgebouwen.

5 – DATA VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE MAATREGEL

De inwerkingtreding van deze maatregelen is geleidelijk.

Wijzigingen met betrekking tot audits:

 • Op 1 september 2022 geldt voor woningen die behoren tot klasse F of klasse G.
 • januari 2025, voor woningen die behoren tot klasse E.
 • Op 1 januari 2034, voor woningen die behoren tot klasse D.

Wijzigingen met betrekking tot audits in flatgebouwen:

 • 1 januari 2024 voor flats van meer dan tweehonderd kavels.
 • januari 2025, voor flats tussen de vijftig en tweehonderd kavels.
 • januari 2026, voor mede-eigendommen van maximaal vijftig kavels.

Er moet een besluit met betrekking tot de energieaudit worden gepubliceerd.

TOEPASSELIJKE TEKST

de wet van 22 augustus 2021 betreffende de strijd tegen de verstoring en de versterking van de weerbaarheid tegen de gevolgen ervan.

Artikel L. 126-28-1 van de bouw- en huisvestingscode

Artikel L. 271-4 van de bouw- en huisvestingscode

OM MEER TE WETEN

> Het INC-blad “Energieprestatiediagnose”

> Het INC-blad “Verkopen onroerend goed: verplichte diagnostiek voor woonruimte”

> Het INC-bestand “Wet op klimaatverandering”

Een decreet dat op woensdag 4 mei in het Journal Officiel is gepubliceerd, heeft de invoering bevestigd van een verplichte energie-audit voor de verkoop van bepaalde woningen die als een thermische vergiet worden beschouwd vanaf 1 september 2022. In dit decreet worden de verschillende termijnen, de verwachte berekeningen en de beroepsbeoefenaren die gemachtigd zijn deze nieuwe controle uit te voeren, gespecificeerd.

Voor kopers betekent het weer wat extra informatie, voor de verkopers helaas een extra kostenpost.

Verwante berichten