Fiscale aftrekbaarheid van de CAK-zorgbijdrage in Frankrijk

Door: door Guido Smoorenburg (fanf.fr)

Inleiding

In tegenstelling tot het Nederlandse belastingstelsel wordt in Frankrijk de inkomstenbelasting vastgesteld op basis van het inkomen waar de zorgpremie reeds van is afgetrokken. Dit geldt slechts voor premies die van overheidswege verplicht moeten worden afgedragen, dus niet voor aanvullende verzekeringen die vrijwillig zijn afgesloten. 

Zorgpremies zijn in Frankrijk fiscaal aftrekbaar van inkomen

Werknemers in Frankrijk krijgen in het algemeen een inkomstenopgave van de werkgever waarop de zorgpremie al in mindering is gebracht. Een bijzondere situatie doet zich echter voor bij in Frankrijk wonende Nederlandse verdragsgerechtigden die een zorgbijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Nederland betalen. Deze bijdrage valt ook onder de Franse regeling en is dus aftrekbaar van het in Frankrijk op te geven inkomen! Niet aftrekbaar zijn dus de premies van aanvullende verzekeringen (assurance maladie complémentaire, mutuelle). Wordt een premie verplicht afgedragen aan een ander land dan Nederland dan is die ook aftrekbaar. Frankrijk maakt geen onderscheid tussen landen waaraan de premie wordt afgedragen zolang de afdracht verplicht is.

Verdragsgerechtigden kunnen dus de door het CAK opgelegde inhoudingen zorgpremie op AOW, uitkeringen en pensioenen in de jaaropgave van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en pensioenfondsen direct in mindering brengen op het door SVB, UWV en pensioenfonds opgegeven bruto jaarbedrag. Aan de aftrekpost kunnen navorderingen zorgbijdrage van het CAK over voorgaande jaren worden toegevoegd. Merkwaardigerwijs wordt melding van premierestituties, die het bedrag van de aftrek zouden kunnen verminderen, niet in de Franse wetgeving genoemd!

Speciale situatie wanneer in Frankrijk èn Nederland belastingplichtig

Een speciale situatie doet zich voor wanneer men zowel in Frankrijk als in Nederland belastingplichtig is, met name wanneer men een overheidspensioen heeft dat In Nederland en niet in Frankrijk wordt belast. Aangezien de AOW en sociale uitkeringen in Frankrijk belast worden ligt het voor de hand om de zorgbijdragen die specifiek daarop zijn ingehouden bij de opgave van de inkomsten te verwerken. Maar de inkomsten van het overheidspensioen moeten in Frankrijk ook worden opgegeven om het wereldinkomen te bepalen en daarmee het belastingtarief. Volgens de Franse wetgeving kan ook daarbij de zorgpremie in mindering worden gebracht. Het ligt voor de hand daarvoor de door het CAK opgelegde inhoudingen te nemen die door het pensioenfonds zijn opgegeven. Navorderingen van het CAK zullen in het algemeen betrekking hebben op de post die slechts van belang is voor de bepaling van het wereldinkomen.

De uitwisseling van gegevens tussen de Franse en Nederlandse overheidsinstanties wordt met het jaar intensiever. Ik heb bij de vragen over zorgverzekering die mij bereiken meegemaakt dat een belastinginspecteur iemand verweet valsheid in geschrifte te hebben gepleegd omdat opgaven uit Nederland niet overeenkwamen met de door deze persoon opgegeven inkomsten. Het verschil werd veroorzaakt door het in mindering brengen van de CAK-bijdrage. Om volledig gedekt te zijn kan men in het declaratieformulier melding maken van de eigen verwerking van de CAK-bijdrage in de ruimte voor notities. Maar het verwijt van een belastinginspecteur is mij echter slechts één keer gemeld. 

Andere benadering voor invullen zorgpremie bij Franse declaratie

Men kan ook een andere benadering kiezen door gebruik te maken van post 6DD in het declaratieformulier in plaats van de CAK-bijdrage direct in mindering te brengen op het brutoloon. Bij 6DD moet de aftrekpost verplicht worden toegelicht. Deze benadering is niet conform het Franse belastingstelsel, maar het declaratieformulier biedt de mogelijkheid en een afwijzing door de inspecteur is mij nog niet gemeld. Verplaatsing van de CAK bijdrage naar post 6DD kan tot een voordeel leiden. In dat geval komt de eerder toegepaste speciale korting (abattement spécial) van 10% ten goede aan het totale bruto-inkomen (zij het binnen bepaalde grenzen). Dat scheelt dus tot een bepaalde grens belasting over 10% van de CAK-bijdrage die in mindering wordt gebracht. Is men gedeeltelijk belastingplichtig in Nederland dan zou men in de verleiding kunnen komen toch de gehele CAK- bijdrage onder 6DD op te voeren. De bijdrage zou dan voor de inspecteur opvallend groot kunnen uitvallen tegenover bijvoorbeeld slechts de in Frankrijk belastbare AOW-uitkering. Het ligt voor de hand bij 6DD slechts de bijdrage op te voeren die betrekking heeft op het in Frankrijk belastbare gedeelte van het inkomen en de CAK-bijdrage van het in Nederland belastbare gedeelte (overheidspensioen) in mindering te brengen bij de opgave van het inkomen ter bepaling van het wereldinkomen.

  • Een uitgebreidere, meer technische behandeling van dit fiscale aspect vindt u in een artikel van de hand van Jan de Voogd op de website www.VBNGB.eu

Verwante berichten