Covid-19 vaccin: welke vaccinatiestrategie in Frankrijk?

Omdat er nu een vaccin beschikbaar is gesteld in de EU en Frankrijk is het belangrijk om te weten welke fases en strategie Frankrijk voor ogen staat. Wat wordt de vaccinatiestrategie? Welke groepen krijgen voorrang? Waar kan men zich laten vaccineren? Hier een overzicht van wat er op dit moment bekend is.

1. Een vaccin is niet verplicht in Frankrijk.


Terwijl de race om een vaccin tegen Covid-19 voortduurt en sommigen de laatste fase van de klinische proeven zijn ingegaan, gaf Emmanuel Macron in zijn toespraak op 24 november 2020 een update over de Franse vaccinatiestrategie. “Ik wil duidelijk zijn, ik zal vaccinatie niet verplicht stellen,” stelde hij. Hij gaf aan dat “onze strategie gebaseerd is op verschillende vaccins. Een aantal zal beschikbaar zijn vanaf eind december, begin januari, en een tweede generatie vaccins zal in het voorjaar geleverd worden. ”
Er zijn vooralsnog verschillende redenen voor het besluit van de regering om het Covid-19 vaccin niet verplicht te stellen. In de eerste plaats een gebrek aan inzicht in de werkelijke doeltreffendheid en de mogelijke bijwerkingen. In een voorlopig document, stelt de Franse Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) dat “het besluit om vaccinatie verplicht te stellen uit ethisch oogpunt niet gerechtvaardigd is omdat de kennis over toekomstige vaccins en hun vermogen om de besmetting van het virus in te dammen nog onvoldoende is”.

2. Scepsis over het vaccin.

Aangezien Frankrijk volgens enquêtes een van de meest vaccinsceptische landen ter wereld is, wil Emmanuel Macron zo “transparant mogelijk zijn” met de vaccins, “door in elke fase alle informatie te delen, zowel wat we weten als wat we niet weten”. Hij hoopt op die manier te bereiken dat iedereen zich vrijwillig zal laten inenten.

3. Welke strategie is de regering van plan in te voeren.

Macron stelde dat “we zullen beginnen met het vaccineren van de meest kwetsbare en dus oudste mensen”. “Het eerste doel van het vaccin is de gezondheidsimpact van Covid-19 te verminderen”.
Wat dit vaccin rechtvaardigt, is het feit dat niemand immuun is en dat men dus veel meer kans heeft om ziek te worden. Bovendien is er sprake van een ernstiger en dodelijker ziektebeeld dan bij ‘de griep’. De Gezondheidsraad stelt dat “het evenwicht tussen de risico’s en de voordelen zeer belangrijk is voor de ouderen en de zwakkeren.
De minister van Volksgezondheid Olivier Véran stelde dat als “toekomstige gegevens” aantonen dat “deze vaccins effectief zijn bij de meest kwetsbare mensen”, Frankrijk zal overstappen van een “strategie gericht op het terugdringen van ernstige vormen naar een strategie voor de bestrijding van de epidemie bij de bevolking in het algemeen”.

4. Doel en fases van deze inentingsstrategie.

De HAS stelt dat de vaccinatiestrategie een tweeledig doel heeft: het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen verminderen en de essentiële activiteiten van het land in stand houden.
-Fase 1: Bewoners van EHPAD of andere collectieve accommodatie voor ouderen en professionals die in deze instellingen werken. Dit wordt ingegeven door het feit dat “er een beperkt aantal doses beschikbaar zal zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne”;
– Fase 2: personen ouder dan 75 jaar, dan personen van 65-74 jaar met co-morbiditeit (onderliggende ernstige problemen). Dan andere personen van 65-74 jaar gevolgd door gezondheids- en medisch-sociale professionals ouder dan 50 jaar en/of met comorbiditeit;
– Fase 3: alle mensen boven de 50 of onder de 50 met comorbiditeit. “Bovendien zou in dit stadium van de toename van het vaccin aanbod, naast de vaccinatie van alle beroepsbeoefenaren in de gezondheids- en de medisch-sociale sector ook de vaccinatie van beroepsbeoefenaren uit sectoren die essentieel zijn voor het functioneren van het land, zoals de veiligheids- of onderwijssector, kunnen worden uitgevoerd”, stelt de HAS;
– Fase 4: mensen die vanwege hun beroep bijzonder kwetsbaar zijn en mensen met een onzekere baan.
– Fase 5: mensen ouder dan 18 jaar zonder co-morbiditeit, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn.

5. Verdere uitwerking van drie eerste fases.

Op 3 december, tijdens een persconferentie, stelde premier Jean Castex dat er drie hoofdfasen zullen zijn, afhankelijk van de levering van de vaccindoses. Op 16 december is dat samen met Olivier Véran, verder uitgewerkt:

Fase 1: personeel en bewoners van EHPAD’s en bejaardentehuizen, ziekenhuizen. Dat zijn ongeveer een miljoen mensen. “Deze eerste fase zal worden gespreid over een periode van zes tot acht weken, om rekening te houden met de vertraging van 21 dagen tussen de eerste vaccinatie en de tweede.
Fase 2: mensen met een risicofactor (leeftijd of chronische ziekte) en bepaalde gezondheidswerkers. Dit betreft ongeveer 14 miljoen mensen. Deze tweede fase zal worden gespreid “volgens het tempo van de levering van de verschillende vaccins” en volgens leeftijdscategorieën, te beginnen met “de 75-plussers, dan de 65-plussers en ten slotte de 50-plussers met gezondheids- en medisch-sociaal personeel als ze 50 jaar en ouder zijn”. Het zal gaan om “vooral mensen die thuis wonen”.
Fase 3: geleidelijke uitbreiding van de vaccinatie tot de gehele populatie. “Mensen tussen 50 en 64 jaar, d.w.z. een aanzienlijk deel van de bevolking”. Vervolgens “professionals in sectoren die essentieel zijn voor het functioneren van het land tijdens een epidemieperiode”, met name de “veiligheids-, onderwijs- en voedselsector”.

6. Hoeveelheid bestelde vaccins.

Jean Castex gaf aan dat Frankrijk 200 miljoen doses vaccin had besteld. Genoeg om “100 miljoen mensen” te vaccineren (het vaccin is een dubbele injectie), waardoor er een “veiligheidsmarge” overblijft. In een persbericht dat op 18 december 2020 werd gepubliceerd, verklaarde de HAS dat het op grond van de huidige wetenschappelijke gegevens niet mogelijk is om te weten “of het raadzaam is om mensen te vaccineren die al met SARS-CoV-2 zijn geïnfecteerd”. Vooralsnog stelt de HAS “dat het in dit stadium het niet nodig is om routinematig mensen te vaccineren die al een symptomatische vorm van Covid-19 hebben ontwikkeld. Maar overeenkomstig de voorlopige aanbevelingen van 30 november moeten deze mensen desgewenst gevaccineerd kunnen worden, na overleg met hun behandelend arts”. Voor mensen die geïnfecteerd zijn en die zich willen laten vaccineren, adviseert de HAS een periode van 3 maanden in acht te nemen na de eerste besmetting.

7. Rol van uw huisarts, apotheek en uw gezondheidswerkers.

Emmanuel Macron zei dat er een snelle en massale inentingscampagne zal worden georganiseerd “zo dicht mogelijk bij de mensen”. Om dit te bereiken, benadrukt de HAS de rol van de gezondheidswerkers in uw buurt, te beginnen met de behandelende artsen: “We willen echt dat de behandelende arts betrokken wordt bij de vaccinatie om te controleren en te bepalen wie moet worden gevaccineerd,” Uw behandelende arts kent u en kan bevestigen dat de persoon in kwestie inderdaad tot de risicogroepen behoort. En hij kan het vaccin ook zelf toedienen. Dat wordt gezien als een vertrouwenwekkende maatregel. ” Dat zelfde geldt voor de medewerkers in de ‘thuiszorg’ en de bedrijfsgeneeskundige diensten. Ook zij moeten deel nemen aan screeningsoperaties en toekomstige vaccinatie campagnes.

Ook apothekers zouden een rol moeten spelen, “zowel bij de opslag van vaccindoses als eventueel bij de uitvoering van de vaccinatie”.
8.Wanneer begint de campagne?
Met betrekking tot de startdatum van deze vaccinatiecampagne heeft Jean Castex aangekondigd dat de eerste fase van de vaccinatie zal beginnen ” in de laatste week van december, als aan de voorwaarden is voldaan”. De tweede fase vindt plaats “van februari tot het voorjaar” en de derde fase begint aan het einde van het voorjaar.
Emmanuel Macron stelde dat er begin 2021 “een eerste zeer gerichte vaccinatiecampagne zal worden gevoerd, met vaccins van de eerste generatie”. Dit zal worden gevolgd door “een tweede vaccinatiegolf die ergens tussen april en juni van start zal gaan en die zal leiden tot een strategie van vaccinatie van zo veel mogelijk mensen”. Jean Castex stelde dat de inenting “gratis voor iedereen” zal zijn, met de financiering door de staat voor een bedrag van 1,5 miljard euro.
9. Het belang van de controle op de vaccinatie.
De president van de Republiek heeft erop aangedrongen dat “om de veiligheid van de gezondheid te garanderen, een wetenschappelijk comité wordt belast met het toezicht op de vaccinatie en dat er een burgergroep wordt opgericht om de bevolking er meer bij te betrekken”. De gevaccineerde personen zullen worden gecontroleerd in het kader van een versterkt geneesmiddelenbewakingssysteem. De directeur-generaal van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen (ANSM) legt uit dat er wekelijks een bulletin over meldingen van bijwerkingen zal worden gepubliceerd. Dat geeft zekerheid, stellen zij.
De HAS stelt duidelijk dat “de verplichting om te vaccineren alleen moet worden overwogen wanneer de overtuigingsinstrumenten het niet mogelijk hebben gemaakt om voldoende vaccinatiegraad te bereiken om de bevolking te beschermen”. “De aanpak van de verplichting is eerder genomen, zoals het geval was bij het mazelenvaccin”, “Daarom is het uiterst belangrijk om te controleren wat er gebeurt op het gebied van naleving, vaccinatiegraad, effectiviteit, etc., met een regelmatige evaluatie,” stelt de HAS. Als we in het voorjaar zien dat mensen zich niet aan de regels houden, kunnen we de verplichtstelling opnieuw bespreken. Jean Castex gaf aan dat “het begin van de vaccinatiecampagne niet het einde van de epidemie zal betekenen” en dat de testcampagnes zullen worden voortgezet.

Verwante berichten