Controle Technique in Frankrijk

In Frankrijk moet een auto voor hij vier jaar oud is voor het eerst gekeurd worden. Sinds 20 mei 2018 gelden nieuwe (Europese) regels voor deze periodieke keuring. Ze zijn in dit artikel opgenomen.

De auto dient wel tenminste 3½ jaar oud zijn. Daarna moet iedere twee jaar een keuring plaats vinden. Worden er gebreken geconstateerd dan moeten die binnen twee maanden worden hersteld, waarna een herkeuring wordt gedaan. Wanneer de auto wordt goedgekeurd, wordt een certificaat (procès-verbal de visitie technique) verstrekt en de bijbehorende sticker op de voorruit geplakt.

De Contrôle Technique wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven, die elkaar beconcurreren. Sommige bedrijven bieden bijvoorbeeld een gratis herkeuring aan.

Beginsel
Alle motorvoertuigen waarvan het maximaal toegestane gewicht (poids total autorisé en charge – PTAC) kleiner is dan of gelijk is aan 3,5 ton moet worden onderworpen aan een periodieke keuring uitgevoerd door een organisatie die door de overheid is goedgekeurd. Deze verplichting geldt voor personenauto’s, commerciële voertuigen of voertuigen voor recreatieve doeleinden.

De eerste inspectie moet worden afgerond binnen 6 maanden voorafgaande aan de 4e verjaardag van het voertuig (de datum dat de auto voor het eerst in gebruik werd genomen) en moet vervolgens om de 2 jaar worden gedaan.
Aan het einde van deze technische controle mag een contra-bezoek worden verlangd in geval van defecten.

Er wordt geen uitnodiging verzonden; de controle moet op initiatief van de eigenaar worden uitgevoerd.

Let op: Sinds 15 oktober 2009 moeten klassieke auto’s (meer dan 30 jaar oud) ten minste om de 5 jaar aan een technisch onderzoek worden onderworpen.

Bovendien is het niet meer mogelijk op het certificaat aan te geven dat het om een niet-rijdende auto (“véhicule non roulant”) gaat.

Emissie-test
Bedrijfsvoertuigen van meer dan 4 jaar oud moeten jaarlijks aan een emissie-controle worden onderworpen. Deze test dient binnen twee maanden voorafgaand aan de technische controle plaats te vinden.

Sinds 1 januari 2008 voor alle voertuigen, de gebreken inzake de controle van de bestrijding van de verontreiniging verplicht stellen bezoek-cons.

Campers zijn niet langer onderworpen aan deze jaarlijkse verontreinigingscontrole, maar moeten, net als andere voertuigen onder de 3,5 ton, om de 2 jaar technisch worden onderzocht.
Sinds 20 mei 2018
Sinds 20 mei 2018 is een nieuwe Europese richtlijn van toepassing op Frankrijk. Deze heeft tot doel de preventie en de verkeersveiligheid te versterken door de invoering van strengere technische controles. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het technische controleproces (controlepunten) en de sancties in geval van een kritieke storing.

De doelstelling van de Europese Richtlijn
In 2011 heeft de Europese Commissie zich ten doel gesteld het aantal verkeersdoden op de Europese wegen te halveren ten opzichte van 2010. Deze gedurfde doelstelling is gebaseerd op de harmonisatie van de technische controle op Europees niveau: alle lidstaten zijn verplicht dezelfde verordening toe te passen. Daarom heeft de Europese Commissie Richtlijn 2014/45 in Frans recht omgezet, die het mogelijk maakt om auto’s met een ernstig risico voor de verkeersveiligheid van de weg te halen. Gevolgen: er zullen meer punten worden gecontroleerd en er zullen vooral meer fouten worden bestraft voor meer preventie en veiligheid.

Wat veranderde met de hervorming
Verhoging van het aantal controlepunten: van 123 naar 133;
Verhoging van het aantal mogelijke defecten: van 410 naar 610;
Verlaging van het aantal gecontroleerde functies: van 10 naar 9.
3 foutenniveaus voor een nauwkeuriger meting van de gevarenrisico’s.

De verkoop van een gebruikte auto
Bij de verkoop van een voertuig van meer dan 4 jaar oud, moet de verkoper de koper vóór de koopovereenkomst het certificaat van een technische controle van minder dan 6 maanden oud overhandigen.

Voor het verkrijgen van een kentekenbewijs (certificat d’immatriculation) wat vroeger carte grise heette, moet de koper bewijzen dat de periodieke test minder dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Plaats van controle
De controle kan worden uitgevoerd in elk erkend testcentrum.

Herkeuring
Wanneer tijdens de keuring gebreken worden geconstateerd en een herkeuring vereist is, wordt een stempel met een “S” op het kentekenbewijs aangebracht. De herkeuring dient binnen 2 maanden na de keuringsdatum plaats te vinden. Wordt deze periode overschreden, dan dient opnieuw een volledige keuring plaats te vinden.

Sancties
Als de technische keuring is niet binnen de voorgeschreven tijd is uitgevoerd, wordt de eigenaar van het voertuig bestraft met een geldboete van € 135.

 

Verwante berichten